Pohony elektrické (elektromotory, elektromagnety)

Používají se elektromotory střídavé (indukční) i stejnosměrné. Střídavé elektromotory mohou být asynchronní a synchronní.

Asynchronní motory se vyznačují jednoduchou konstrukcí a vysokou spolehlivostí i životností. Podle konstrukce se rozlišují s kotvou na krátko a kotvou kroužkovou. Funkce obou konstrukčních variant spočívá v tom, že statorové vinutí při napájení trojfázovým proudem vytváří točivé magnetické pole se synchronní úhlovou rychlostí nebo synchronními otáčkami.

Synchronní motor se spouští pomocným motorem nebo spouštěcím vinutím, které pro rozběh poskytuje motoru asynchronní charakteristiku. Po dosažení synchronních otáček se spouštěcí vinutí odpojí. Brzdění synchronních motorů je možné generátorickým chodem, buď do sítě nebo do odporu. Pro některé typy pohonu se uplatňují stejnosměrné motory, které se používají zejména jako motory regulační. Konstrukčně se skládají ze statoru s póly, na nichž je navinuto budicí vinutí, a z drážkového vinutí rotoru (kotvy), připojeného na komutátor a přes kartáče pak dále na svorky se stejnosměrným napětím. Podle zapojení budicího vinutí se rozdělují stejnosměrné elektromotory s cizím buzením na derivační, sériové a smíšené.

Stejnosměrné sériové motory mají otáčkovou charakteristiku dánu silnou závislostí otáček na momentu. Při nízkých otáčkách (např. rozběhu) je velký moment a obráceně. Toho se využívá především u motorů trakčních. Řízení otáček se dosahuje změnou odporu v obvodu kotvy, změnou budicího proudu a změnou svorkového napětí. K brzdění se používá protiproudu nebo dynamického brzdění, a to vlastním nebo cizím buzením.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s