Stavba strojů a zařízení

Stavba zpracovatelských strojů souvisí na jedné straně s technologickými požadavky, na druhé straně s efektivními možnostmi jejich realizace. Řešení a uplatnění zpracovatelských strojů ovlivňuje jak kva1itativní, tak také kvantitativní faktory předpokládané výroby.

Každý zpracovací stroj má část pohonovou, část funkční a část ovládací. Jednotlivé části stroje pak spojuje rám nebo též fréma stroje. Z hlediska pohonu mají stroje buď jednotkový, skupinový nebo centrální pohon. V prvém případě se předpokládá, že každý stroj má motor. V druhém případě se od jednoho h1avního motoru odvozuje pohon pro několik uzlů stroje. Centrální pohon předpokládá jeden motor pro celý agregát. Při zpracování polymerů se centrálního pohonu používá jen zcela výjimečně.  Mnohem běžnější je pohon jednotkový a omezeně také skupinový.

Životností stroje se obyčejně rozumí celková doba, kterou může stroj odpracovat při obvyklém režimu a podmínkách běžného provozu bez podstatného snížení jmenovitých parametrů. Životnost se určuje jednak jako technická (je dána technickým stavem stroje), jednak jako morální (je určena zastaráním stroje v důsledku postupujícího technického pokroku). Provozní spolehlivost souvisí s bezporuchovým chodem stroje a odolností proti nahodilým přetížením a nenáročnou obsluhou i údržbou a snadným odstraňováním případných poruch.

Rámy strojů:

Rámy strojů zajišťují polohu a funkční návaznost všech částí zpracovatelského stroje. Rám musí splňovat podmínky pevnosti a také tuhosti. Pevnost souvisí především s mezí pevnosti zvolených materiálů a velikostí namáhaných průřezů. Tuhost materiálů souvísí s modulem pružnosti a rozložením napětí. Konstrukce rámů bývají odlévané nebo svařované. Někdy se používají prutové příhradové konstrukce. Příčky mají odstranit zejména ohybové namáhání. Významnou úlohu zde hrají stykové uzly, které mají být dostatečně tuhé. Tuhost prostých nosníků se zvyšuje žebrováním nebo přechodem na uzavřené skříňové tvary. Ploché desky se vyztužují žebry nebo u tenkých plechů se používají prolisy.

Pohony:

Pohony zpracovatelských strojů se skládají z hnacího motoru, převodovek případně dalších převodových mechanismů. Rozhodujícími faktory jsou požadavky na druh pohybů a stupeň rozvětvení pohonu. Pro pohon zpracovatelských strojů se nejčastěji používají elektromotory a hydromotory. Jen ve zcela výjimečných případech se můžeme setkat se zážehovými motory.

Měření a regulace:

Provoz zpracovatelských strojů vyžaduje reprodukovatelné udržování pracovních podmínek. Proto je třeba měřit charakteristické veličiny, případně je regulovat podle požadovaného průběhu. Nejčastěji se při zpracování polymerů setkáváme s měřením teplot a tlaků, méně často s měřením sil nebo momentů, otáček, časů, rychlostí, množství apod.

Ovládací systémy:

Ovládací systémy mohou být přímé nebo nepřímé. Podle použitých principů mohou být mechanické, elektrické, hydraulické a pneumatické. Tendence vedou k takovému ovládání, které je z hlediska bezpečnosti práce výhodnější.

Výrobní linky a agregáty:

Snaha o omezení mezioperační dopravy a zvyšování stupně automatizace vede k sdružování strojů a zařízení do výrobních linek, případně agregátů. V podstatě jde o sestavení strojů od přípravy materiálů až po zabalení výrobku a transport. U některých operací je výhodné zařadit průmyslové roboty nebo manipulátory.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s